Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met De Smeedschool, Paulien van Leijden en Brechtje de Vries wordt afgesloten. De Smeedschool is een samenwerking tussen StudioPlien en StudioBrecht.

Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen op onze website. Door je aan te melden via de email geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraag via de website of per email door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door “ De Smeedschool”.

2: Inschrijvingen

2.1 Alle cursussen, workshops of trainingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.2 De Smeedschool behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

2.3 Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 8 en 15 deelnemers per workshop of cursus. 

2.5 Als een workshop vol zit, kunt u ons mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.

3.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus wordt er €10,- aan administratiekosten ingehouden.

3.3 Afmelding voor een workshop:

Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten van €10,-. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Wij investeren veel van te voren, huur van de lokalen, gastdocenten, en de inkoop van materialen. En kunnen door de gemaakte kosten geen geld retourneren. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt er geen geld teruggeboekt.

3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar in overleg met de desbetreffende docent.

4. Annulering / verplaatsing door De Smeedschool.

4.1 De Smeedschool is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.

4.2 De Smeedschool is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen of annuleren.

4.3 De Smeedschool is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

4.4 De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 12 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

5: Betaling

5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met De Smeedschool 

5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan de deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar. 

6: Inhalen van een les

 6.1 Helaas is het inhalen van een gemiste les niet mogelijk.

6.2 Gemiste lessen kunnen niet worden omgezet in een financieel tegoed, noch kunnen gemiste lessen worden overgeheveld naar een volgende of een andere lesperiode.

7: Aansprakelijkheid

7.1 De Smeedschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus. De Smeedschool in niet aansprakelijk voor diefstal. Het is verstandig om waardevolle spullen thuis te laten.

7.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er gewerkt met open vuur en gevaarlijke materialen. De deelnemer dient de veiligheidsregels in acht te nemen en is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. De Smeedschool is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude katoenen kleding te dragen en eventueel een schort of stofjas. We raden je aan een veiligheidsbril mee te nemen en deze te dragen tijdens je werkzaamheden op de cursus of workshop.

8: Geheimhouding

8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan De Smeedschool toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

9: Overig

9.1 De Smeedschool behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Paulien van Leijden of Brechtje de Vries.

© 2019 De Smeedschool / info@desmeedschool.nl

Deze voorwaarden zijn zorgvuldig samengesteld in Oktober 2019.